Blog

Podział majątku przy rozwodzie w Polsce

Bez kategorii

Podział majątku wspólnego małżonków w toku sprawy rozwodowej przed Sądem w Polsce możliwy jest tylko w drodze wyjątku, jeśli małżonkowie są zgodni co do takiego podziału majątku, nie ma pomiędzy nimi żadnych rozbieżności odnośnie zgromadzonego wspólnie majątku i tylko wtedy gdy złożą odpowiedni wniosek.

Podróż do Polski z Wielkiej Brytanii na rozprawę rozwodową

Bez kategorii

Jeśli strona korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego i adwokat lub radca prawny w imieniu klienta złoży wniosek o przeprowadzenie rozprawy on-line to wtedy strona nie będzie musiała stawiać się osobiście w Polsce na rozprawie rozwodowej i tym samym strona uniknie kłopotliwej obecnie podróży z UK do Polski związanej z rygorami sanitarnymi w związku z Covid-19. Wówczas małżonkowie będą mogli uczestniczyć w rozprawie w trybie zdalnym (on-line) nie opuszczając terytorium Wielkiej Brytanii, co stanowi znaczne ułatwienie przeprowadzenia sprawy rozwodowej dla stron.

ROZWÓD PRZED SĄDEM W POLSCE

Bez kategorii

Istnieje możliwość uzyskania rozwodu przed sądem w Polsce, nawet jeśli od wielu lat żadna ze stron postępowania nie mieszka już w Polsce na stałe (ani nie jest nawet zameldowana w Polsce). Istnieje również możliwość ustanowienia pełnomocnika procesowego, do którego sąd będzie kierował pisma, aby ułatwić stronie zamieszkałej w Wielkiej Brytanii komunikację z sądem prowadzącym sprawę rozwodową przed właściwym Sądem Okręgowym.

Wjazd do UK-UWAGA ZMIANY

Bez kategorii

Wjazd do UK od 1 października 2021 r. jest możliwy tylko z ważnym paszportem.

Wjazd do UK z dowodem osobistym możliwy tylko dla osób ze statusem osiedlenia.

1 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dokumentów wymaganych w czasie przekraczania brytyjskiej granicy. Z ważnych informacji dla naszych rodaków w Wielkiej Brytanii jest pozostawienie możliwości wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy bez konieczności ubiegania się o wizę. Dotyczy to jednak tylko podróży w celach turystycznych, odwiedzin u rodziny i przyjaciół a także krótkoterminowej nauki oraz spraw związanych z prowadzonym biznesem. Jeśli zaś chodzi o podróże tylko w celach zarobkowych, Europejczycy bez ważnego statusu osiedlenia będą musieli ubiegać się najpierw o wizę pracowniczą w ramach nowego imigracyjnego systemu punktowego.

Zmiana oznaczenia z GB na UK

Bez kategorii

Od dnia 28 września 2021 r. wszyscy brytyjscy kierowcy wyjeżdżający za granicę zobowiązani są posiadać naklejkę UK umieszczoną w tylnej części auta – zamiast dotychczasowej GB. Wprowadzana zmiana symbolu z GB na UK to rezultat zmian w związku z Brexitem.

Oznacza to nic innego jak to, iż wszyscy kierowcy zarejestrowani w Wielkiej Brytanii przekraczając jej granice samochodami i udając się na przykład do Francji, Niemiec, Holandii , Polski lub jakiegokolwiek innego kraju muszą posiadać na samochodach nową naklejkę z literami UK.

WGLĄD DO AKT SPRAWY

Bez kategorii

Jak uzyskać wgląd do akt sprawy ?

Jak uzyskać wgląd do akt sprawy w siedzibie sądu oraz za pośrednictwem Portalu Informacyjnego?

Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt, która mieści się w Biurze Obsługi Interesanta.

Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy.

Każda ze stron ma prawo wystąpić w wnioskiem do sądu o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy.

OPŁATA SĄDOWA

Bez kategorii

Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłaty sądowe ?

Opłatę sądową można uiścić:

 • dokonując wpłaty bezpośrednio w Punkcie Obsługi Kasowej Sądu;
 • w formie znaków opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł);
 • dokonując przelewu bankowego na numer rachunku bankowegootwiera się w nowym oknie danego sądu – konto dochodów budżetowych;
 • Szczegółowe informacje dotyczące numeru rachunku bankowego znajdują się na stronie internetowej lub w punkcie obługi intereseanta danego Sądu.

OPINIA BIEGŁEGO

Bez kategorii

Co jeśli nie zgadzam się z opinią biegłego sądowego ?

Nie zgadzasz się z opinią biegłego sądowego wydaną w sprawie przed sądem ?

W sytuacji kiedy Państwo nie zgadzacie się z opinią biegłego sądowego możliwe jest złożenie w formie pisemnej zastrzeżenia co do jej treści. Zastrzeżenie to jednak powinno być bardzo dobrze uargumentowane.
Opinia biegłego wydana w postępowaniu cywilnym nie podlega środkowi zaskarżenia przez strony.

MUSZĘ ZŁOŻYĆ PISMO DO SĄDU

Bez kategorii

Gdzie należy złożyć pozew, wniosek oraz inne pisma w Sądzie i co powinny zawierać ?


Wszelkie pisma należy składać w biurze podawczym danego Sądu.

Pozew / wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres)
 • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie /powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy/
 • (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników)
 • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
 • oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek),
 • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
 • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
 • opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie),
 • własnoręczny podpis,
 • wykaz załączników.

Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.