Bez kategorii

OPINIA BIEGŁEGO

Bez kategorii

Co jeśli nie zgadzam się z opinią biegłego sądowego ?

Nie zgadzasz się z opinią biegłego sądowego wydaną w sprawie przed sądem ?

W sytuacji kiedy Państwo nie zgadzacie się z opinią biegłego sądowego możliwe jest złożenie w formie pisemnej zastrzeżenia co do jej treści. Zastrzeżenie to jednak powinno być bardzo dobrze uargumentowane.
Opinia biegłego wydana w postępowaniu cywilnym nie podlega środkowi zaskarżenia przez strony.

MUSZĘ ZŁOŻYĆ PISMO DO SĄDU

Bez kategorii

Gdzie należy złożyć pozew, wniosek oraz inne pisma w Sądzie i co powinny zawierać ?


Wszelkie pisma należy składać w biurze podawczym danego Sądu.

Pozew / wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres)
 • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie /powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy/
 • (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników)
 • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
 • oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek),
 • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
 • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
 • opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie),
 • własnoręczny podpis,
 • wykaz załączników.

Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

Rozwód w Irlandii (Dublin, Cork, Shannon) czy rozwód w Polsce

Bez kategorii

Najczęściej padające pytanie dotyczy tego gdzie mogę złożyć pozew o rozwód. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mieszkają i pracują poza granicami Polski to obowiązujące przepisy dają możliwość małżonkom dokonania wyboru, czy chcieliby rozwieść się w Polsce, czy też w państwie, w którym obecnie przebywają wspólnie lub zamieszkuje w nim jeden z małżonków.

Polak w Norwegii a rodzina w Polsce…

Bez kategorii

Nasi rodacy są bardzo mobilni i możemy ich spotkać także w tak pięknym kraju jak kraj fiordów czyli w Norwegii. Niejednokrotnie są to osoby, które przed wyjazdem do Oslo, Drammen czy Bergen nie uregulowały wszystkich swoich spraw zaległych w Polsce i nie pomyślały nawet o poinformowaniu odpowiednich instytucji przed wyjazdem czy to kuratora czy to swojego wierzyciela. Czyniąc tak osoby te narażają się na szereg nieprzyjemności nie tylko ze strony polskiego sądu czy komornika ale także ze strony norweskiej Policji (Politi).

Jeśli masz pytania jak uregulować swoje niezamknięte kwestie z przeszłości zwróć się do Nas.

Jak najszybciej nabyć obywatelstwo polskie…

Bez kategorii

Niejednokrotnie otrzymujemy pytania od różnych osób mających polskie korzenie jak uzyskać polskie obywatelstwo.

Pytania te pojawiają się coraz częściej w związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Odpowiedz na to pytanie jest czterowariantowa:

 • z mocy prawa (np. zasada prawa krwi, zasada prawa ziemi)
 • przez nadanie obywatelstwa polskiego (przez Prezydenta RP)
 • przez uznanie za obywatela polskiego
 • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego

Właściwość sądu w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne na terenie Unii Europejskiej

Bez kategorii

Podróżując z Wielkiej Brytanii do Polski celem odwiedzenia najbliższej rodziny czy też opuszczając Wielką Brytanię samochodem, aby udać się na długo oczekiwany i zasłużony urlop do Hiszpanii, Włoch lub Chorwacji nigdy nie myślimy co byłoby gdyby coś niespodziewanego przytrafiło nam się podczas takiej podróży w innym kraju unijnym.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że ofiara wypadku drogowego na terenie Unii Europejskiej może wytoczyć powództwo bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi osoby odpowiedzialnej za jego spowodowanie przed sądem państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania. Prawo wspólnotowe uzależnia to prawo jedynie od spełnienia warunku, aby ubezpieczyciel miał swą siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej i aby takie bezpośrednie powództwo było dopuszczalne w świetle prawa krajowego.

Konwencja haska (uprowadzenie dziecka za granicę) -zmiany wprowadzone ustawą z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych

Bez kategorii

Zmiany te (weszły w życie 27.08.2018 r.) są zasadnicze i kluczowe w porównaniu ze stanem dotychczasowym. Główna zmiana dotyczy zakazu wydawania dziecka z terytorium RP do czasu uprawomocnienia się postanowienia Sądu. Do tego dochodzi przede wszystkim przekazanie rozstrzygania kwestii uprowadzenia dzieci za granicę tylko 11 wyspecjalizowanym sądom okręgowym w Polsce, które to sądy będą się zajmowały rozstrzyganiem spraw odnośnie uprowadzenia dzieci za granicę mając na uwadze przepisy Konwencji Haskiej. Ponadto Sąd Okręgowy będzie musiał rozpoznać taką sprawę w tempie błyskawicznym tj. w ciągu 6 tygodni. Instancją odwoławczą będzie tylko jeden sąd tj. Sąd Apelacyjny w Warszawie. Dodatkowo wprowadzony został przymus adwokacki w sprawach o wydanie dziecka za granicę. To wszystko sprawia, że sprawy te będą rozpoznawane dokładniej i szybciej mając na uwadze dobro dziecka.

Mediacja jako forma alternatywnego rozwiązywania sporów

Bez kategorii

Na pewno każdy z Was choć raz spotkał się już z tym terminem. Mediacja to nic innego jak skorzystanie z możliwości polubownego rozwiązania istniejącego sporu bez angażowania całego aparatu sądowo-komorniczego. Pamiętajcie, że istnieje obecnie możliwość wprowadzenia do każdej umowy tzw. klauzuli mediacyjnej. Na wypadek pojawienia się w przyszłości jakichś kwestii spornych to rozwiązanie w pierwszej kolejności pozwoli Wam na zażegnanie konfliktu właśnie na drodze mediacji. Oczywiście jeśli nie będziecie zadowoleni z takiego obrotu sprawy zawsze będziecie mogli skierować dalsze kroki na drogę postępowania sądowego. Proszę pamiętać, że mediacja pozwoli Wam zaoszczędzić znaczną kwotę pieniędzy i czas związany z długotrwałą procedurą sądową. Jeśli jako przedsiębiorca zależy Ci na dobrym imieniu Twojej firmy pomyśl o tym zanim wystąpisz z pozwem do Sądu. Mediacja od dawna jest praktykowana w Wielkiej Brytanii i z doświadczenia mogę przyznać, że przynosi znaczne korzyści dla obu stron konfliktu.

Brexit i co dalej z Polakami na Wyspach…

Bez kategorii

Brexit czyli opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej to przede wszystkim bardzo duże wyzwanie dla wielu mniejszych i większych firm transportowych z Polski jak i pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którym nie jest obce połączenie Calais -Dover, Dunkierka -Dover czy Dieppe-Newhaven. Brexit to także wielki ‚question mark’ dla wielu naszych rodaków, którzy Wielką Brytanię wybrali na swój nowy „unijny dom”czy to ze względu na podjętą tam pracę czy rozpoczętą edukację. Nie można zaprzeczyć, że Brexit oznacza początek czegoś nowego z czym każdemu z nas prędzej czy pózniej przyjdzie się zmierzyć. Może będzie to już po 29 marca 2019 roku a może dopiero w 2021 r. Jeśli masz zatem jakieś nurtujące Cię pytania w związku z tym całym zamieszaniem przed brexitowym, na które chciałbyś uzyskać konkretną, jasną odpowiedz to zgłoś się do Nas. Postaramy udzielić Ci fachowej konsultacji dopasowanej do Twoich potrzeb mając na uwadze Twoje przyszłe plany zawodowe czy rodzinne.

Uprowadzenie dziecka za granicę

Bez kategorii

Sytuacja kiedy kobieta mieszkająca przez wiele lat za granicą (gdzie dziecko miało swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania i gdzie chodziło do szkoły czy przedszkola) zabiera nagle swoje małoletnie dziecko do Polski bez zgody biologicznego ojca albo wbrew jego wiedzy i woli z zamiarem pozostania już na stałe w Polsce powoduje, że mamy do czynienia z uprowadzeniem dziecka za granicę (tzw. child abduction). Kweste te reguluje Konwecja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (sporządzona w Hadze dnia 25 pazdziernika 1980 r.) zwana Konwencją Haską. Wywiezienie dziecka z Wielkiej Brytanii do Polski na podstawie ważnego paszportu czy też dowodu osobistego nie usprawiedliwia w żaden sposób takiego zachowania rodzica, który powinien liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swojego działania.