Konsultacja ON-LINE

Konsultacja ON-LINE

REGULAMIN USŁUGI KONSULTACJA ON-LINE:

 1. Kancelaria Adwokacka Wiater & Szewczyk zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego Klienta usługę polegającą na udzieleniu konsultacji prawnej on-line zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający Klient w celu zlecenia Kancelarii usługi w postaci udzielenia konsultacji on-line zobowiązany jest zwrócić się do niej za pomocą dostępnego na stronie Kancelarii formularza. Zamawiający podaje w nim swoje imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail oraz opisuje skrótowo swój problem prawny i stawia pytanie na które oczekuje odpowiedzi. Zamawiający może dołączyć niezbędne załączniki celem lepszego zobrazowania problemu.
 3. Kancelaria po otrzymaniu wypełnionego prawidłowo formularza zapoznaje się z przedstawionym problemem, wycenia usługę oraz określa wstępnie czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wykonanie usługi konsultacjia on-line.
 4. Wycena jest zawsze bezpłatna i nie jest sporządzana później niż niż w ciągu 72 h od dnia otrzymania formularza z zapytaniem o konsultację on-line.
 5. Wycena doręczana jest Klientowi za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w formularzu jego adres e-mail w ciągu 72 godzin od chwili doręczenia przesłanego przez Klienta formularza. Po oszacowaniu usługi Kancelaria przesyła również numer rachunku bankowego, na który należy uregulować płatność za usługę.
 1. Klient poprzez dokonanie ważnego przelewu staje się natychmiast stroną umowy o internetową usługę prawną w postaci udzielenia konsultacji on-line.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania zlecenia, gdy zaistnieją zasadne ku temu powody oraz gdy wymaga tego stopień skomplikowania sprawy.
 3. Na życzenie Klienta Kancelaria wystawi Klientowi fakturę VAT przy czym Klient jako Zamawiający zobowiązany jest podać niezbędne dane potrzebne do wystawienia faktury tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, numer NIP. Faktura zostanie niezwłocznie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez Klienta.
 4. Klient akceptuje powyższy regulamin i tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w związku z wykonaniem przedmiotu internetowej usługi prawnej konsultacja on-line.
 5. Wszelkie dane przekazane przez Klienta wraz z przesłanymi załącznikami objęte są tajemnicą adwokacką i nie podlegają ujawnieniu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdują odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wysyłając zapytanie akceptują Państwo powyższy regulamin

Wszelkie niezbędne załączniki proszę przesłać na adres e-mail: adwokat.ws@onet.eu


[recaptcha]