MUSZĘ ZŁOŻYĆ PISMO DO SĄDU

Gdzie należy złożyć pozew, wniosek oraz inne pisma w Sądzie i co powinny zawierać ?


Wszelkie pisma należy składać w biurze podawczym danego Sądu.

Pozew / wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres)
  • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie /powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy/
  • (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników)
  • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
  • oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek),
  • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
  • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
  • opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie),
  • własnoręczny podpis,
  • wykaz załączników.

Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.